สุขสันต์วันวาเลนไทน์

my pic

วันอาทิตย์, กันยายน 05, 2553

วันจันทร์, กรกฎาคม 05, 2553

วิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

ยามเย็นในฤดูหนาว ณ อ่างเก็บน้ำไม้เต็ง


GD 6102 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 3(3-0-6)
(Language and Technology for Teacher)


ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อความหมาย โดยเน้นกระบวนการ ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ตลอดจนศึกษาและฝึกการตีความ การขยายความ การสรุปความ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนองานทางวิชาการ


หัวข้อที่จะเรียนกัน

1. เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ท
3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตในการสื่อสารและการสืบค้นข้อมูล
และความรู้ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ


งานที่ต้องทำ

1. ขอ gmail และส่งงานทาง gmail หรือ e-Mailที่มี


วันอังคาร, มกราคม 05, 2553