สุขสันต์วันวาเลนไทน์

my pic

วันศุกร์, พฤศจิกายน 02, 2550

วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา


รหัสวิชา GD 6107 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
(Innovation and Information Technology in Education)
3(2-2-5)
แนวคิดทฤษฎี นวัตกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริม คุณภาพการเรียนรู้ ระบบการเรียนรู้และกระบวนการสื่อความหมาย การแสวงหา เลือก ใช้ เก็บรักษาและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาและแสวงหาแหล่งเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการออกแบบ สร้าง ใช้ ประเมินและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาให้เหมาะสมกับท้องถิ่น

วิชานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้


รหัสวิชา EDUC104 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้(Learning Innovation) 5(2–4-3)
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของมนุษย์ ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการเรียนรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้ และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย ศึกษาวิเคราะห์บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและประสิทธิภาพการจัดการ

เรียนรู้ รวบรวมข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายการเรียนรู้
ปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย ฝึกปฏิบัติการออกแบบ สร้าง ทดลองใช้ ประเมินและปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน

วิชาเทคโนโลยีการศึกษา

รหัสวิชา 1032101 เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology) 3(2 - 2)
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาต่อการเรียนการสอน วิธี ระบบ กระบวนการสื่อความหมาย การจำแนกประเภทของสื่อการเรียน การสอน การเลือก การแนะนำให้รู้จักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน การจัดหา การใช้ การผลิต การประเมินผล และการเก็บรักษาสื่อการเรียนการสอน
ฝึกปฏิบัติผลิตสื่อหลักที่เหมาะสมกับสภาพของชั้นเรียน